ترکیب خطی

مجموعی از عبارت‌ها، هر کدام با ضریبی از نوع یک عدد نرده‌ای

در ریاضیات، و به ویژه در جبر خطی، ترکیب خطی چند بردار یا چند تابع، حاصل جمع جبری مضرب‌هایی از آن بردارها یا توابع است.[۱]

تعریف

ویرایش

فرض کنید   یک میدان و   یک فضای برداری روی   باشد. مطابق معمول اعضای   را اسکالر و اعضای   را بردار می‌خوانیم. حال اگر  ها اسکالر و  ها بردار باشند، عبارت زیر را یک ترکیب خطی از  ها می‌خوانیم:

 

پانوشته‌ها

ویرایش
  1. به وسیلهٔ تعمیم، توابع پیوستهٔ (آنالوگ) ریاضی را همچون بردارهایی با تعداد بی‌نهایت مؤلفه، و مکان‌های آن توابع را به صورت فضاهای برداری با ابعاد بی‌نهایت در نظر می‌گیریم

منابع

ویرایش
  • Strang, Gilbert (July 19, 2005), Linear Algebra and Its Applications (4th ed.), Brooks Cole, ISBN 978-0-03-010567-8