باز کردن منو اصلی

تحلیل واریانس (به انگلیسی: Analysis of variance) به اختصار ANOVA مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آن‌ها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می‌شوند. در ساده‌ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می‌کند که برابری ‌میانگین‌های گروه‌های متفاوت را می آزماید، و در نتیجه آزمون تی استیودنت (t-test) را به بیش از دو گروه تعمیم می‌دهد.

تحلیل واریانس از تکنیک‌های آماری مؤثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. 

آنوا، تحلیل واریانس‌هاویرایش

آنالیز واریانس‌ها (به انگلیسی: Analyze of Variance (ANOVA)) یا آنوا،

1) برای مقایسهٔ میانگین‌های دو گروه یا بیشتر از آن استفاده می‌شود (بر خلاف نام آن آنالیز میانگین‌ها می‌باشد چون با آنالیز واریانس‌ها، میانگین‌ها را مقایسه می‌کنند).

2) آزمون F را می‌توان به جای T هم به کار برد و در اینجا , F = t2 است ،علامت F همیشه مثبت است بنابراین، امکان مقایسهٔ یک سویه از طریق آن وجود ندارد و به همین علت کاربرد خود را حفظ کرده‌است (اما از T به جای F نمی‌شود استفاده کرد).

3) تحلیل واریانس ممکن است یکه راهه، دو راهه، سه راهه و عاملی اجرا شود (منظور از راه تعداد متغیرهای مستقل در تحلیل واریانس است).

1. محاسبه ی F در تحلیل واریانسویرایش

الگوی کلی sst=ssb+ssw

sst= مجموع مجذورات کل

ssb= مجموع مجذورات بین گروهی

ssw= مجموع مجذورات درون گروهی (خطا)

۲. آنالیز واریانس دوسویهویرایش

در تحلیل واریانس دو راهه ،دو متغیر مستقل وجود دارد، بنابراین می‌توان چندین اثر را در این آنالیز مورد مقایسه قرار داد.

مفروضه‌هاویرایش

1. مقیاس اندازه‌گیری باید نسبی یا فاصله‌ای باشد (عدد در معنای ریاضی)

2. توزیع متغیرها نرمال باشد (در صورت چولگی شدید یا خطایی بیش از 2 استفاده نمی‌شود)؛ کولموگروف-اسمیرنوف معنا دار نشد، توزیع نرمال است.

3. ناهمگنی واریانس‌ها وجود داشته باشد.

4. مشاهدات مستقل باشند.

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی