تخت پادشاهی که با نام های اورنگ پادشاهی، تخت سلطنت، سریر، اریکه یا تاج‌وتخت صندلی ویژه پادشاه است.

تخت پادشاهی پتر کبیر

تخت پادشاهی آنچنان اهمیتی دارد که کلمه «تخت پادشاهی» یا «تاج و تخت» برای اشاره به اصل حکومت پادشاهی نیز به کار می‌رود.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی انگلیسی