تفنگ گلنگدنی

به تفنگهایی که توسط مکانیزم گلنگدن مسلح می‌شوند تفنگ گلنگدنی می‌گویند.

تفنگ گلنگدنی

منابعویرایش