تقسیمات کشوری پرتغال

کشور پرتغال به پنج منطقه و دو منطقه خودمختار (عبارت از مجمع‌الجزایرها) بخش شده‌است.

هفت منطقه پرتغال و دو منطقه خودمختار (سمت چپ پایین)
استان‌ها

زیربخش‌ها ویرایش

زیربخش تعداد توضیحات
Regiões Autónomas ۲ مناطق خودمختار
Áreas Metropolitanas ۲ مناطق شهری
Comunidades intermunicipais ۲۱ جامعه‌های نیمه‌شهری
Concelhos ۳۰۸ شهرستان‌ها
Freguesias ۳۰۹۲ بخش‌ها
Cidades ۱۵۱ شهرها
Vilas ۵۳۳ شهرک‌ها

مناطق ویرایش

مناطق خودمختار ویرایش

مناطق شهری ویرایش

شهرستانها ویرایش

زیربخش‌های تاریخی ویرایش

استان‌ها ویرایش

آن سوی دریاها ویرایش

ناحیه‌ها ویرایش

منابع ویرایش