تقسیمات کشوری پرتغال

کشور پرتغال به پنج منطقه و دو منطقه خودمختار (عبارت از مجمع‌الجزایرها) بخش شده‌است.

هفت منطقه پرتغال و دو منطقه خودمختار (سمت چپ پایین)
استان‌ها
PortugalNumbered.png

زیربخش‌هاویرایش

زیربخش تعداد توضیحات
Regiões Autónomas ۲ مناطق خودمختار
Áreas Metropolitanas ۲ مناطق شهری
Comunidades intermunicipais ۲۱ جامعه‌های نیمه‌شهری
Concelhos ۳۰۸ شهرستان‌ها
Freguesias ۳۰۹۲ بخش‌ها
Cidades ۱۵۱ شهرها
Vilas ۵۳۳ شهرک‌ها

مناطقویرایش

مناطق خودمختارویرایش

مناطق شهریویرایش

شهرستانهاویرایش

زیربخش‌های تاریخیویرایش

استان‌هاویرایش

آن سوی دریاهاویرایش

ناحیه‌هاویرایش

منابعویرایش