تندنویسی هنر نوشتن سریع می‌باشد و معمولاً خبرنگاران و نویسندگان از آن استفاده می‌کنند.

اگر شما مهارت خود را افزایش دهید، و با سرعتی بیش از حد معمول بنویسید، به آن هنر تند نویسی می‌گویند. در تند نویسی خط خوش مد نظر نیست و بیشتر بر نگارش سریع تر مفهوم مورد نظر اهتمام ورزیده می‌شود.

تعریف در لغت نامه دهخداویرایش

تندنویسی . [ تُ نْ دْ نِ ] (حامص مرکب) سریع نوشتن. عمل تندنویس. یکی از مهارتهای لازم برای اشتغال منشی گری جدید داشتن هنر تندنویسی است تا آنچه بوسیلهٔ مدیران سازمان‌ها بیان می‌شود عیناً بوسیلهٔ منشی تندنویسی شود و به قسمتهای اجرایی ابلاغ گردد. رجوع به تندنویس و تند و دیگر ترکیبهای آن شود.

خط رقاعویرایش

خط رقاع بر اثر نیاز به تندنویسی و مختصرنوشتن، در مکاتبات به‌کار می‌رفته است.

منابعویرایش