تنش حرارتی

تنش حرارتی (به انگلیسی: Thermal Stress) نوعی تنش است که در اثر وجود گرادیان حرارتی یا اختلاف ضریب انبساط حرارتی و در نتیجه انبساط یا انقباض ناهمگن در جسم به وجود می‌آید. در یک مادهٔ همسانگرد همگن، مقدار متوسط تنش حرارتی در اثر گرادیان حرارتی به صورت زیر محاسبه می‌شود [۱]:

توزیع تنش حرارتی وارده بر یک کامپوزیت ساندویچی در طی سرمایش در اثر اختلاف ضریب انبساط حرارتی

که در آن تنش حرارتی وارده، مدول یانگ، ضریب انبساط حرارتی، گرادیان دما و نسبت پواسون است.

منابعویرایش

  1. P. K. Panda, T. S. Kannana, J. Duboisb, C. Olagnonb and G. Fantozzib, Thermal shock and thermal fatigue study of alumina, Journal of the European Ceramic Society, Volume 22, Issue 13, December 2002, Pages 2187-2196 doi:10.1016/S0955-2219(02)00022-5

جستارهای وابستهویرایش