نام یکی از شخصیت‌های فیلم ماتریکس می‌باشد.

یکی از اعضای خدمه مورفیس. تنک در زایان به دنیا آمده است. او هرگز بنده‌ای برای ماتریکس و ماشین‌ها نبوده. برادر او نیز روی این هاورکرافت کار می‌کند. تنک نقشه سایفر را بی‌نتیجه می‌گذارد؛ ولی نه قبل از آنکه سایفر بیشتر خدمه را به نیستی بکشد.