تهاجم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تهاجم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • تهاجم عملیاتی نظامی به منظور تصرف مکان‌های در اختیار دشمن
رسانه