باز کردن منو اصلی

دشمن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: