توزیع بر در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته احتمال برای متغیرهای تصادفی غیرمنفی است. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

Burr
تابع چگالی احتمال
Burr pdf.png
تابع توزیع تجمعی
Burr cdf.png
پارامترها
تکیه‌گاه
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی
میانگین where B() is the تابع بتا
میانه
مُد

تابع توزیع تجمعی آن به صورت زی است:

منابعویرایش

  1. https://web.archive.org/web/20040906165513/http://www.fisica.ufc.br/psis/abstract/4p.pdf