توسعه روستایی

منظور از توسعه روستایی (انگلیسی: Rural development) عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به‌طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده‌است. به هر روی، تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده است. افزاش گردشگری، تولیدهای خاص، و تفریحات جایگزین استخراج منابع و کشاورزی به عنوان محرک‌های اصلی اقتصادی شده‌اند.

مردم روستایی

بانک جهانی، توسعه روستایی را چنین تعریف می‌کند. توسعه روستایی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده‌است.[۱]

هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور، حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل آید.[۲]. بنابراین، توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی[۳]، فرهنگی[۴] و سیاسی[۵] در جامعه روستایی باشد و آن را به گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایه‌ریزی کند[۶].

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. World Bank. (1975). "Rural Development: Sector Policy Paper", Washington, DC. World Bank
  2. میرزایی اهرنجانی، حسن. غلامرضا طالقانی و علی اصغر سعدآبادی. (1392). مدیریت توسعه و عمران روستایی. انتشارات آذرین مهر
  3. Todaro, Michael, (1981), Economic Development in the Third World. Cambriedge.
  4. Mirzai, Ahranjani, Hassan. (1976). Rural Development in Theory and Practice. A Dissertation Presented to the Faculty of the school of public administration university of Southern California, California.
  5. Tullis, Lamond, F. (1973). Politics and Social Change in Third World Countries. New York. Wiley.
  6. میرزایی اهرنجانی، حسن. علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. (1392). مدیریت توسعه روستا؛ گذار به سوی روستای الکترونیک. انتشارات میدانچی.