تکامل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تکامل به دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی که طی زمان در جمعیت‌های افراد گفته می‌شود.

تکامل همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فلسفهویرایش