تکفیر (ابهام‌زدایی)

تکفیر می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: