تکواژ وابسته و تکواژ آزاد

(تغییرمسیر از تکواژ آزاد)

تکواژ وابسته تکواژی است که تنها می‌تواند در پیوستگی با دیگر تکواژها رخ دهد و هیچ‌گاه به‌تنهایی نمایان نمی‌شود.

چند نمونه: ـ ید، ـ آنه، ـ ی، ـ مند.

تکواژ وابسته بر چند نوع است:

تکواژ آزاد ویرایش

تکواژ آزاد تکواژی است که تکیه می‌گیرد و می‌تواند به‌تنهایی و به‌سان واژه‌های مستقل به‌کار برود.

چند نمونه: خواب، زر، گُل، گِل، افسون

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ,Grady, W. , Dobrovolsky, M. , Aronoff, M. , Contemporary Linguistics: An Introduction, 2nd edition, St. Martin Press, Inc. 1993. ISBN 0-312-06780-1