تیمورخان آیرملو

یاور تیمور خان آیرملو شخصیتی برجسته در ارتش ایران در آغاز قرن بیستم بود. همسر دوم رضاشاه، ملکه تاج الملوک آیروملو دختر او بود. ژنرال برجسته محمدحسین آیرم برادرزاده وی بود.

سرتیپ

تیمورخان آیرملو
وفادار به/عضوِایران
سازمان/شاخهارتش
بستگان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش