جبریل بن بختیشوع

جبریل بن بختیشوع نوهٴ جرجیس بن جبریل پزشک معروف ایرانی (نیمهٴ دوم سدهٴ هشتم‌) بود.او سمت پزشک جعفر برمکی را از ۸۰۶ - ۸۰۵ میلادی به بعد، بر عهده داشت. بعدها پزشک هارون‌الرشید و پس از او، پزشک مأمون شد. در ۸۲۸ - ۸۲۹ میلادی درگذشت و در صومعهٴ قدیس سرجیوس در مداین به خاک سپرده شد.

مسیحی (نسطوری‌) بود که آثار طبی متعددی نوشت و در پیش‌رفت علم در بغداد تأثیر زیادی اعمال کرد. ممتازترین شخصیت خانوادهٴ بزرگ بختیشوع که برای تحصیل نوشته‌های طبی یونانی متحمل زحمات زیادی شد و مترجمان را تشویق کرد.

منبعویرایش

  • جورج سارتون ، 'مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی