مسیحی

فرد پیرو آیین مسیحیت

مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو آیین مسیحیت گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه‌های عیسی مسیح است که در کتاب‌های «انجیل» و نامه‌های «عهد جدید» ثبت شده‌است. به اعتقاد مسیحیان، «عیسی مسیح پسر خدا و خداوند بود که مصلوب شد و پس از سه روز رستاخیز نمود و به دست راست خدای پدر صعود کرد و از آنجا باز خواهد گشت تا مردگان و زندگان را داوری کند».

عیسی مسیح بنیان‌گذار دین مسیحیت

واژه‌شناسی

ویرایش

واژهٔ مسیحی منسوب به مسیح لقب عیسی است.[۱]

ترسا (از فارسی میانه ترساگ) به معنی ترسنده است. گفته‌اند که ترسا در اصل راهب می‌باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم‌برنده است) و نیز آن را ترجمه از زبان سریانی دانسته‌اند.[۲]

نصرانی نیز واژه‌ای سریانی به معنی «منسوب به شهر ناصره» زادگاه عیسای ناصری است.[۳]

منابع

ویرایش