باز کردن منو اصلی
مسیحیان معروف

مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو دین ابراهیمی مسیحیت گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه‌های عیسای پیغمبر است که در کتاب‌های «انجیل» و نامه‌های «عهد جدید» ثبت شده‌است. البته بر خلاف باور مسلمانان بر پیامبری عیسی، تمام مسیحیان (به جز فرقه‌های محدودی) او را خداوند جسم پوشیده می‌دانند که به زمین آمد.[۱]

واژه‌شناسیویرایش

واژهٔ مسیحی منسوب به مسیح لقب عیسی است.[۲]

ترسا (از فارسی میانه ترساگ) به معنی ترسنده است. گفته‌اند که ترسا در اصل راهب می‌باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم‌برنده است) و نیز آن را ترجمه از زبان سریانی دانسته‌اند.[۳]

نصرانی نیز واژه‌ای سریانی به معنی «منسوب به شهر ناصره» زادگاه عیسای ناصری است.[۴]

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Christian," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian&oldid=514592490 (accessed November 18, 2012).
  2. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «مسیحی»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
  3. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «ترسا»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
  4. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «نصرانی»، لغت‌نامهٔ دهخدا.