جلال‌الدین محمد تبریزی

جلال‌الدین محمد تبریزی، اشراف‌زاده ایرانی بود، که از سال ۱۵۲۳ تا ۱۵۲۴ به عنوان وزیر شاه اسماعیل اول صفوی (سلطنت ۱۵۰۱–۱۵۲۴) خدمت کرد.

جلال‌الدین محمد بومی تبریز و پسر محمد زکریا کججی از خاندان ایرانی کججی بود. وی اولین وزیر دولت صفویه است.[۱][۱] در سال ۱۵۲۳، جلال الدین محمد توسط اسماعیل به مقام وزارت منصوب شد، اما پس از مرگ اسماعیل در ۱۵۲۴، جلال الدین محمد بدست فردی شورشی از قبیله روملو کشته شد و جعفر ساوجی به‌جایش نشست.

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Newman, Andrew J. (2008). Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1–281. ISBN 978-0-85771-661-3. Newman, Andrew J. (2008). Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1–281. ISBN 978-0-85771-661-3. Newman, Andrew J. (2008). Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1–281. ISBN 978-0-85771-661-3.
پیشین:
میرزا حسین اصفهانی
وزیر دولت صفوی
۱۵۲۳–۱۵۲۴
پسین:
جعفر ساوجی