جمله امری یکی از انواع پنجگانه جمله در زبان فارسی است که در آن انجام دادن یا ندادن کار یا پذیرفتن و عدم پذیرش حالت یا صفتی درخواست می‌شود. به شکل مثبت آن فعل امر و به شکل منفی آن فعل منفی می‌گوییم.

نمونه
کتابت را بردار

به قارچ جنگلی دست نزن