جمله دعایی یکی از انواع پنج گانهٔ جمله در زبان فارسی است که در آن دعا یا نفرین وجود دارد. امروزه از مضارع التزامی برای جملات دعایی استفاده می‌شود.

نمونه: «انشاءالله خدا شما را سلامت کند».

در فارسی قدیم برای جمله دعایی به قبل از شناسهٔ «د»، در مضارع سوم شخص مفرد، «الف» می‌افزودند و گاهی به جزء پیشین آن، «ب» می‌افزودند.