باز کردن منو اصلی

جنگ‌افزار متعارف به جنگ‌افزارهای غیر از جنگ‌افزارهای کشتار جمعی (شیمیایی و میکروبی و اتمی) گفته می‌شود.