جنگ ماکلوان

اولین نبرد قوای جنگل با روس‌ها

جنگ ماکلوان اولین نبرد مسلحانه جنگلی‌ها با قوای روسیه و آغازی بر نهضت جنگل بود.

نبرد ماکلوان
بخشی از نهضت جنگل
Kados naklawan 15.jpg
منطقه ماکلوان در فومن
زمان مهر ۱۲۹۴
مکان ماکلوان
نتیجه پیروزی جنبش جنگل
جنگندگان
قوای جنگل  امپراتوری روسیه
فرماندهان
میرزا کوچک خان ابوالفتح خان یاور
نیروها
هفتاد نفر سیصد قزاق روسی
پنجاه نفر قزاق ایرانی
تلفات
گریز ۱۳۴ نفر، اسارت و مرگ بقیه، از دست دادن اسب و اسلحه

کنسول روس (باغدانف) سیصد قزاق روسی و پنجاه نفر قزاق ایرانی را با مهمات کافی به فرماندهی ابوالفتح خان یاور اعزام کرد تا جنگلی‌ها را سرکوب کنند. این عده بدون هیچ برخوردی از کسما گذشته از راه اشکلن بطرف ماکلوان پیش رفتند،در مسیر حرکت آن قشون دولتی در جاده ماکلوان به ماسوله، نیروهای جنگلی که بیش از هفتاد تن بودند، از تپه ماکلوان به ماسوله موسوم به گسکره و عده ای پشتشان را از ناحیه کلرم محافظت میکرد در جناح چپ آنها کوههای گلونده رود قار داشت که غیر قابل عبور بود و مقابلشان جاده ماکلوان به ماسوله بود ، به آنها هجوم بردند و ۱۳۴ نفر از نیروی دشمن به صومعه‌سرا گریختند و بقیه کشته یا اسیر شدند و مجاهدان جنگل مقدار زیادی اسلحه و اسب را غنیمت گرفتند.

منابعویرایش