جوانمرد می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

اشخاصویرایش

جغرافیای سیاسیویرایش

فیلمویرایش