جیغ‌زدن

(تغییرمسیر از جیغ)

جیغ یک حالت انسانی است که انسان انجام می‌دهد و غالباً یک صدای بلند از دهان خود خارج می‌کند.

یک نقاشی از ادوارد مونک (جیغ).

انگیزهویرایش