زنفان

یکی از فرمانداری‌های هان
(تغییرمسیر از جیم یئون)

جیم یئون یا زنفان یکی از فرمانداری‌های ۴ گانه امپراتوری هان بود که در سال ۱۰۸ قبل از میلاد به دستور امپراتور هان و پس از نابودی گوجوسان ساخته شد. این فرمانداری در جنگ بویو و هان در معرض نابودی قرار گرفت اما این جنگ به سود هان تمام شد و به دلیل خسارات بسیار به چانگ ان پیوست.

زنفان
Chinese name
زبان‌های چینی真番郡
Korean name
هانگول
진번군
هانجا
真番郡
فرمانداری زنفان(بنفش)
فرمانداری زنفان

منابعویرایش

کا بی اس