حافظه تراکنشی

حافظه تراکنشی در علوم کام‍یوتر و مهندسی کام‍یوترسعی در ساده تر کردن برنامه نویسی همزمان بوسیله بارگذاری و ذخیره گروهی دستورات و اجرای انفر

حافظه تراکنشی در علوم کام‍پیوتر و مهندسی کام‍پیوتر سعی در ساده‌تر کردن برنامه‌نویسی همزمان بوسیله بارگذاری و ذخیره گروهی دستورها و اجرای انفرادی دارد.