حالت ترمودینامیکی

حالت ترمودینامیکی :

حالت ترمودینامیکی به شاخص از ماده در یک سیستم باز یا بسته را حالت ترمودینامیکی گفته می شود. که با مشخص شدن دو پارامترهای زیر می توان بقیه مقادیر را به دست اورید.

لیستی از پارامترهای حالت ترمودینامیکی:

منبع ویرایش