حدس رامانوجان

در ریاضیات، حدس رامانوجان بر اساس سرینیسوا رامانوجان بیان می‌کند که تابع تاو رامانوجان داده شده توسط ضرایب فوریه τ(n) از فرم کاسپ Δ(z) با وزن ۱۲

که در آن است، وقتی که که p یک عدد اول است، معادله زیر را ارضا می‌کند.

منابعویرایش