حقوق قضات فدرال در ایالات متحده آمریکا

حقوق قضات فدرال در ایالات متحدهٔ آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا و توسط کنگرهٔ آن کشور تعیین می‌شود. دریافتی یک قاضی، بر اساس رتبهٔ سازمانی وی متفاوت است. بخش اول از اصل سوم قانون اساسی آمریکا، میزان حقوق قضات نباید در طول خدمتشان، کاهش یابد.

اصل سوم قانون اساسی آمریکاویرایش

منظور از قضات فدرال، کسانی هستند که طبق اصل سوم قانون اساسی آمریکا منصوب می‌شوند. میزان حقوق و دستمزد این قضات در طول مدت تصدی مسند قضا، کاهش نمی‌یابد. همچنین آنان تا زمانی که از سمتشان استعفا ندهند یا توسط کنگره استیضاح نشوند، در سمت خود باقی می‌مانند.

قضات دیوان عالی کشورویرایش

دردیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا، عالی‌ترین دادگاه پژوهشی آمریکاست.

جدول زیر میزان حقوق و دستمزد قضات فدرال را بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد.

سال قضات مستشاران معادل نرخ حقوق و دستمزد طبق قیمت روز سال 2015 [note ۱]
قضات مستشاران
۱۷۸۹ $۴٬۰۰۰ $۳٬۵۰۰ فاقد داده! فاقد داده!
۱۸۱۹ $۵٬۰۰۰ $۴٬۵۰۰ $77,293 $69,564
۱۸۵۵ $۶٬۵۰۰ $۶٬۰۰۰ $165,077 $152,379
۱۸۷۱ $۸٬۵۰۰ $۸٬۰۰۰ $167,899 $158,022
۱۸۷۳ $۱۰٬۵۰۰ $۱۰٬۰۰۰ $207,404 $197,528
۱۹۰۳ $۱۳٬۰۰۰ $۱۲٬۵۰۰ $342,381 $329,213
۱۹۱۱ $۱۵٬۰۰۰ $۱۴٬۵۰۰ $380,946 $368,248
۱۹۲۶ $۲۰٬۵۰۰ $۲۰٬۰۰۰ $274,014 $267,331
۱۹۴۶ $۲۵٬۵۰۰ $۲۵٬۰۰۰ $309,438 $303,370
۱۹۵۵ $۳۵٬۵۰۰ $۳۵٬۰۰۰ $313,591 $309,174
۱۹۶۴ $۴۰٬۰۰۰ $۳۹٬۵۰۰ $305,193 $301,378
۱۹۶۹ $۶۲٬۵۰۰ $۶۰٬۰۰۰ $403,301 $387,169
۱۹۷۵ $۶۵٬۶۰۰ $۶۳٬۰۰۰ $288,486 $277,052
۱۹۷۶ $۶۸٬۸۰۰ $۶۶٬۰۰۰ $286,103 $274,460
۱۹۷۷ $۷۵٬۰۰۰ $۷۲٬۰۰۰ $292,875 $281,160
۱۹۷۸ $۷۹٬۱۰۰ $۷۶٬۰۰۰ $286,980 $275,733
۱۹۷۹ $۸۴٬۷۰۰ $۸۱٬۳۰۰ $276,159 $265,073
۱۹۸۰ $۹۲٬۴۰۰ $۸۸٬۷۰۰ $265,370 $254,744
۱۹۸۱ $۹۶٬۸۰۰ $۹۳٬۰۰۰ $251,956 $242,066
۱۹۸۲ $۱۰۰٬۷۰۰ $۹۶٬۷۰۰ $246,923 $237,115
۱۹۸۴ $۱۰۴٬۷۰۰ $۱۰۰٬۶۰۰ $238,476 $229,137
۱۹۸۵ $۱۰۸٬۴۰۰ $۱۰۴٬۱۰۰ $238,500 $229,039
۱۹۸۷ $۱۱۱٬۷۰۰ $۱۰۷٬۲۰۰ $232,659 $223,286
۱۹۸۷ $۱۱۵٬۰۰۰ $۱۱۰٬۰۰۰ $239,533 $229,118
۱۹۹۰ $۱۲۴٬۰۰۰ $۱۱۸٬۶۰۰ $224,596 $214,815
۱۹۹۱ $۱۶۰٬۶۰۰ $۱۵۳٬۶۰۰ $279,019 $266,858
۱۹۹۲ $۱۶۶٬۲۰۰ $۱۵۹٬۰۰۰ $280,258 $268,117
۱۹۹۳ $۱۷۱٬۵۰۰ $۱۶۴٬۱۰۰ $280,934 $268,813
۱۹۹۸ $۱۷۵٬۴۰۰ $۱۶۷٬۹۰۰ $254,649 $243,760
۲۰۰۰ $۱۸۱٬۴۰۰ $۱۷۳٬۶۰۰ $249,263 $238,545
۲۰۰۱ $۱۸۶٬۳۰۰ $۱۷۸٬۳۰۰ $248,972 $238,281
۲۰۰۲ $۱۹۲٬۶۰۰ $۱۸۴٬۴۰۰ $253,391 $242,603
۲۰۰۳ $۱۹۸٬۶۰۰ $۱۹۰٬۱۰۰ $255,471 $244,537
۲۰۰۴ $۲۰۳٬۰۰۰ $۱۹۴٬۳۰۰ $254,322 $243,423
۲۰۰۵ $۲۰۸٬۱۰۰ $۱۹۹٬۲۰۰ $252,138 $241,355
۲۰۰۶ $۲۱۲٬۱۰۰ $۲۰۳٬۰۰۰ $248,967 $238,285
۲۰۰۸ $۲۱۷٬۴۰۰ $۲۰۸٬۱۰۰ $238,938 $228,717
۲۰۰۹ $۲۲۳٬۵۰۰ $۲۱۳٬۹۰۰ $246,519 $235,930

قضات دادگاه‌های تجدید نظرویرایش

در جدول زیر میزان حقوق و دسمتزد قضات دادگاه‌های استیناف ایالات متحده آمده است.

سال نرخ حقوق و دسمتزد معاد نرخ حقوق و دستمزد طبق قیمت روز سال 2015 [note ۱]
۱۸۹۱ $۶٬۰۰۰ فاقد داده!
۱۹۰۳ $۷٬۰۰۰ $184,359
۱۹۱۹ $۸٬۵۰۰ $116,014
۱۹۲۶ $۱۲٬۵۰۰ $167,082
۱۹۴۶ $۱۷٬۵۰۰ $212,359
۱۹۵۵ $۲۵٬۵۰۰ $225,255
۱۹۶۴ $۳۳٬۰۰۰ $251,784
۱۹۶۹ $۴۲٬۵۰۰ $274,245
۱۹۷۵ $۴۴٬۶۰۰ $196,135
۱۹۷۶ $۴۶٬۸۰۰ $194,617
۱۹۷۷ $۵۷٬۵۰۰ $224,537
۱۹۷۸ $۶۰٬۷۰۰ $220,223
۱۹۷۹ $۶۵٬۰۰۰ $211,928
۱۹۸۰ $۷۰٬۹۰۰ $203,623
۱۹۸۱ $۷۴٬۳۰۰ $193,392
۱۹۸۲ $۷۷٬۳۰۰ $189,545
۱۹۸۴ $۸۰٬۴۰۰ $183,128
۱۹۸۵ $۸۳٬۲۰۰ $183,055
۱۹۸۷ $۸۵٬۷۰۰ $178,504
۱۹۸۷ $۹۵٬۰۰۰ $197,875
۱۹۹۰ $۱۰۲٬۵۰۰ $185,654
۱۹۹۱ $۱۳۲٬۷۰۰ $230,547
۱۹۹۲ $۱۳۷٬۳۰۰ $231,525
۱۹۹۳ $۱۴۱٬۷۰۰ $232,119
۱۹۹۸ $۱۴۵٬۰۰۰ $210,513
۲۰۰۰ $۱۴۹٬۹۰۰ $205,979
۲۰۰۱ $۱۵۳٬۹۰۰ $205,672
۲۰۰۲ $۱۵۹٬۱۰۰ $209,317
۲۰۰۳ $۱۶۴٬۰۰۰ $210,963
۲۰۰۴ $۱۶۷٬۶۰۰ $209,972
۲۰۰۵ $۱۷۱٬۸۰۰ $208,156
۲۰۰۶ $۱۷۵٬۱۰۰ $205,536
۲۰۰۸ $۱۷۹٬۵۰۰ $197,284
۲۰۰۹ $۱۸۴٬۵۰۰ $203,502

قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحدهٔ آمریکاویرایش

در جدول زیر میزان حقوق و دسمتزد قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحدهٔ آمریکا را نشان می‌دهد. میزان حقوق آن‌ها تا قبل از سال ۱۸۹۱ در هر ایالت متنوع بود، اما از آن سال به بعد یکسان‌سازی شد.

سال کم‌ترین بیش‌ترین معادل نرخ حقوق و دسمتزد طبق نرخ روز سال 2015
[note ۱]
میزان حقوق ودستمزد قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای آمریکا بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۸۶۷
بیش‌ترین کم‌ترین
۱۷۸۹ $۸۰۰ $۱٬۸۰۰ فاقد داده فاقد داده
۱۸۱۲ $۸۰۰ $۳٬۰۰۰ $11,155 $41,829
۱۸۱۶ $۸۰۰ $۳٬۱۰۰ $11,155 $43,224
۱۸۱۷ $۸۰۰ $۳٬۰۰۰ $11,852 $44,444
۱۸۳۰ $۱٬۲۰۰ $۳٬۵۰۰ $26,666 $77,777
۱۸۴۴ $۱٬۲۰۰ $۳٬۸۰۰ $30,476 $96,506
۱۸۴۷ $۱٬۲۰۰ $۳٬۵۰۰ $30,476 $88,888
۱۸۵۲ $۱٬۲۰۰ $۵٬۰۰۰ $34,133 $142,220
۱۸۵۴ $۱٬۲۰۰ $۳٬۵۰۰ $31,604 $92,180
۱۸۶۰ $۱٬۲۰۰ $۶٬۰۰۰ $31,604 $158,022
۱۸۶۲ $۱٬۲۰۰ $۳٬۵۰۰ $28,444 $82,962
۱۸۶۶ $۱٬۲۰۰ $۴٬۵۰۰ $19,394 $72,726
۱۸۶۷ $۳٬۵۰۰ $۵٬۰۰۰ $59,258 $84,655
سال نرخ حقوق و دستمزد معادل نرخ حقوق و دسمتزد طبق نرخ روز سال 2015 [note ۱]
میزان حقوق و دستمزد قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای آمریکا بین سال‌های ۱۸۹۱ تا ۲۰۰۹
۱۸۹۱ $۵٬۰۰۰ $131,685
۱۹۰۳ $۶٬۰۰۰ $158,022
۱۹۱۹ $۷٬۵۰۰ $102,366
۱۹۲۶ $۱۰٬۰۰۰ $133,665
۱۹۴۶ $۱۵٬۰۰۰ $182,022
۱۹۵۵ $۲۲٬۵۰۰ $198,755
۱۹۶۴ $۳۰٬۰۰۰ $228,895
۱۹۶۹ $۴۰٬۰۰۰ $258,113
۱۹۷۵ $۴۲٬۰۰۰ $184,701
۱۹۷۶ $۴۴٬۰۰۰ $182,973
۱۹۷۷ $۵۴٬۵۰۰ $212,822
۱۹۷۸ $۵۷٬۵۰۰ $208,614
۱۹۷۹ $۶۱٬۵۰۰ $200,517
۱۹۸۰ $۶۷٬۱۰۰ $192,709
۱۹۸۱ $۷۰٬۳۰۰ $182,981
۱۹۸۲ $۷۳٬۱۰۰ $179,246
۱۹۸۴ $۷۶٬۰۰۰ $173,106
۱۹۸۵ $۷۸٬۷۰۰ $173,155
۱۹۸۷ $۸۱٬۱۰۰ $168,923
۱۹۸۷ $۸۹٬۵۰۰ $186,419
۱۹۹۰ $۹۶٬۶۰۰ $174,968
۱۹۹۱ $۱۲۵٬۱۰۰ $217,343
۱۹۹۲ $۱۲۹٬۵۰۰ $218,372
۱۹۹۳ $۱۳۳٬۶۰۰ $218,850
۱۹۹۸ $۱۳۶٬۷۰۰ $198,463
۲۰۰۰ $۱۴۱٬۳۰۰ $194,161
۲۰۰۱ $۱۴۵٬۱۰۰ $193,912
۲۰۰۲ $۱۵۰٬۰۰۰ $197,345
۲۰۰۳ $۱۵۴٬۷۰۰ $199,000
۲۰۰۴ $۱۵۸٬۱۰۰ $198,071
۲۰۰۵ $۱۶۲٬۱۰۰ $196,404
۲۰۰۶ $۱۶۵٬۲۰۰ $193,915
۲۰۰۸ $۱۶۹٬۳۰۰ $186,073
۲۰۰۹ $۱۷۴٬۰۰۰ $191,921

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ Based on CPI figures. خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «cpi» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «cpi» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «cpi» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).