حیدروند یکی از طوایف ایل جودکی است.[۱] این طایفه ساکن بخش مرکزی شهرستان پلدختر و بخش معمولان است.[۱]

طایفه حیدروند
کل جمعیت

نامشخص

نواحی با بیشترین جمعیت
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌های رایج
لری بالاگریوه‌ای
ادیان و مذاهب
شیعه

پانویس

منابع

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.