خاتمی (نام خانوادگی)

نام خانوادگی

خاتمی، ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد: