خام یکی از مناطق شرقی تبت است که امروز در میان تبت خودمختار و سیچوان قرار گرفته است و بخش های کوچکی از آن نیز در استان های گانسو و یوننان شمالی واقع شده اند. در زمان حکومت جمهوری چین بر سرزمین اصلی چین (1911-1949)، بیشتر این منطقه جزو منطقه تحت اداره دولت مرکزی تبت بود اما از آن استقلال داشت. اسما بخشی از آن منطقه بود و دولت مرکزی تبت دخالتی در آن نمی کرد.

به بومیان منطقه خام، خامپا گفته می شود.