خانات آستراخان

خانات آستراخان دولتی تاتار بود که پس از سقوط اردوی زرین مغولان تأسیس گردید. این خانات در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی بر دهانهٔ رود ولگا، جایی که بندر آستراخان قرار دارد، تسلط داشت. خان‌های این خانات منسوب به توغا تیمور، سیزدهمین فرزند جوچی پسر بزرگ چنگیزخان مغول بودند. این خانات در دهه ۱۴۶۰ میلادی توسط محمود آستراخان تأسیس شد. پایتخت آن شهر حاجی تورخان یا آستراخان امروزی بود. قلمرو این خانات درهٔ سفلی رود ولگا و دلتای ولگا را دربر می‌گرفت.

Khanate of Astrakhan³
Xacitarxan¹ Xanlığı
Хаҗитархан² Ханлыгы

۱۴۶۶–۱۵۵۶
خانات آستراخان در ۱۴۶۶-۱۵۵۶
پایتخت آستراخان
زبان‌(ها) تاتار۴, نوقایی
دولت خانات
خان آستراخان
 - اولین محمود آستراخان
 - آخرین درویش علی
تاریخچه
 - تأسیس ۱۴۶۶
 - فروپاشی ۱۵۵۶
¹ Ästerxan
² Әстерхан
³ Xacitarxan (Khajitarkhan)
۴ Astrakhan dialect

منابعویرایش