خانات یا خاقانات نهادی سیاسی‌است که یک خان یا خاقان در رأس آن باشد. خاستگاه این نهاد از قبایل جلگه اوراسیا می‌باشد.

شماری از خانات

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Khanate," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Khanate&oldid=700628448 (accessed March 21, 2016).