خدایان زیرین یا خدایان پایین (انگلیسی: Di inferi) مجموعه‌ای به مانند سایه از خدایان روم باستان مرتبط با مرگ و عالم اموات بودند. این عنوان به مجموعه ای از ارواح اجدادی داده می‌شود. مجموعه ای از ارواح اجدادی محتمل‌ترین منشأ کلمه Manes از manus یا manis به معنای «خوب» یا «مهربان» است، که روشی خوشایند برای صحبت از خدایان زیر بود تا از توانایی آنها برای آسیب رساندن یا ایجاد ترس جلوگیری شود.

فهرست خدایان عالم اموات ویرایش

فهرست زیر شامل خدایانی است که تصور می‌شد در عالم اموات زندگی می‌کنند، یا کارکردهایشان آنها را به‌عنوان چتونیک در درجه اول یا مهم نشان می‌دهد یا به مرگ مربوط می‌شوند. آنها معمولاً قربانی های شبانه یا حیوانات تیره رنگ را به عنوان قربانی دریافت می کنند. سایر خدایان ممکن است جنبه ثانویه یا مورد مناقشه داشته باشند. آداب و رسوم مربوط به مارس (اسطوره)، به ویژه به شکلی تحت تأثیر دین اتروسک نقشی را در چرخه تولد و مرگ نشان می دهد. مرکوری (اسطوره) به عنوان یک راهنمای روان‌ها بین قلمروهای جهان بالا و زیرزمین حرکت می‌کند. خدای کشاورزی کنسوس قربانگاهی داشت که در زیر زمین بود، مانند دیس و پروسرپینا. فهرست خدایان رومی تولد و دوران کودکی اغلب مانند خدایان مرگ پرورش می‌یابند، با پیشکش‌های شبانه که دیدگاه الهیاتی از تولد و مرگ را به‌عنوان یک چرخه نشان می‌دهند.

خدایان فهرست شده در زیر نباید به عنوان مجموعا تشکیل دهنده «دی اینفری» تلقی شوند که هویت فردی آنها مبهم است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش