ایستگاه متروی خزانه

خزانه بخارایی
(تغییرمسیر از خزانه (ایستگاه مترو))