این فهرست افرادی با نام خانوادگی خسروشاهی را در برمی‌گیرد.