خطای ابزار

در اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی همواره مقداری خطا و عدم قطعیت وجود دارد سه عامل مهم نقش اساسی در افزایش دقت اندازه‌گیری دارد.

  1. دقت وسیله اندازه‌گیری: در ابزارهای اندازه‌گیری مدرج، هر چه تقسیم‌بندی وسیله کوچک‌تر باشند دقت وسیله بیشتر می‌شود و طبق یک قاعده کلی خطای اندازه‌گیری وسیله ±۰٫۵ کمینه تقسیم‌بندی مقیاس آن وسیله است؛ بنابراین هر چه دقت وسیله بیش تر باشد خطای اندازگیری آن کمتر است.
  2. دقت فرد در اندازه گیری: هر چقدر فردی که در حال اندازه گیری است دقت بیشتری کند درصد

خطا کاهش می یابد

  1. تعداد دفعات اندازه گیری: هرچه تعداد تعداد دفعات اندازه گیری بیشتر باشد درصد خطا کاهش می یابد