خطای مشاهده (انگلیسی: Observational error) یا خطای اندازه‌گیری، در آمار، به اختلاف بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار واقعی گفته می‌شود. در علوم آماری هر خطایی یک اشتباه محسوب نمی‌شود و متغیر بودن بخشی ذاتی از نتایج اندازه‌گیری‌ها و فرایند مشاهده به‌شمار می‌آید. در مجموع خطاهای مشاهده‌ای را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: خطای تصادفی و خطای سیستماتیک. خطاهای تصادفی؛ اشتباهات در اندازه‌گیری را شامل می‌شود که مقادیر آن قابل اندازه‌گیری باشد. خطاهای سیستماتیک اشتباهاتی هستند که حاصل خطاهای ذاتی سیستم می‌باشند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش