باز کردن منو اصلی

خلجی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

دودمان خلجی سلسله پادشاهی در هند با اصلیت افغانستانی

همچنین ببینیدویرایش