خلیج

پهنهٔ آبی متصل به دریا یا دریاچه که از پیشروی آب در ساحل پدید می‌آید

خلیج بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ به دیگر سخن، اگر آب به مقدار بسیاری در خشکی پیش رود، آن را خلیج گویند. همچنین، به خلیج کوچکی که آب تنها مقدار کمی در خشکی پیش رفته باشد، خور گفته می‌شود. یک حوزهٔ غیرطبیعی که ساختهٔ دست بشر است را نیز کَنداب گویند که نام آن برگرفته از چالهٔ کنده‌شده است و پر کردن آب در درون آن به دست بشر می‌باشد.

خلیج اوهایو و یک خور (جغرافیا) به شکل دایره در ساحل آن
موجی که در خلیج سانتا کاتالینا به موج‌شکن برخورد می‌کند

بزرگ‌ترین خلیج‌هاویرایش

بر پایهٔ پژوهش‌های دانشمندان، خلیج هادسون، خلیج مکزیک و خلیج فارس بزرگ‌ترین خلیج‌های دنیا از دید استراتژیک، موقعیت و... می‌باشند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش