خودالقایی

(تغییرمسیر از خودالقائی)

تغییر جریان گذرنده از یک القاگر باعث تغییر اندازۀ میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط القاگر می‌شود. این تغییر میدان مغناطیسی باعث تغییر شار گذرنده از القاگر می‌شود و باعث القای جریان الکتریکی در القاگر می‌شود.
طبق قانون لنز این جریان مخالف تغییر جریان گذرنده از آن می‌شود. یعنی اگر جریان گذرنده از القاگر رو به افزایش باشد (dI >0)٬ جریان خودالقایی مخالف جهت جریان و ساعی در کاهش آن است و اگر جریان گذرنده از القاگر رو به کاهش باشد (dI < 0)٬ جریان خود القایی هم‌جهت جریان و ساعی در افزایش آن است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که القاگر به کمک پدیدۀ خودالقایی سعی در حفظ جهت و مقدار جریان دارد.(دوگان خازن که سعی در حفظ ولتاژ دارد)

جستارهای وابسته

ویرایش

مطالعه بیشتر

ویرایش
  • ویدیوهای آموزشی خودالقایی در کلاس درس: [۱]