خوشنواز یا آخ‌شنواز پادشاه هپتالی بود که در زمان ساسانیان سه بار با یورش پیروز یکم رویارو شد که دو بار نخست شاه ایران را اسیر کرد و بار سوم او را کشت و پسرش قباد را به اسیری گرفت. قباد در مدت اسارات توانست اعتماد خوشنواز را جلب کند و با کمک او به عموی (برادر؟) خود یعنی بلاش یورش برد و او را از جانشینی پیروز خلع کند.[۱]

بن‌مایهویرایش

  1. [jhr.ui.ac.ir/article_22090.html «تأملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایرانِ عصر ساسانی»] مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). مجله علمی پژوهشی (دانشگاه اصفهان).