خیابان امام خمینی

خیابان امام خمینی، ممکن است، به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: