باز کردن منو اصلی

دارا یکی از شاهان سلسلهٔ باوندیان طبرستان بوده‌است.

اقوام داراویرایش

پس از مرگ شهریار، چون پسرش قبل از وی درگذشته بود، برادر زاده‌اش دارا به حکومت نشست و ۸سال فرمان راند. ابن اسفندیار همچنین وی را برادر مرزبان بن رستم پریمی، صاحب مرزبان نامه دانسته‌است.[۱]
به تصریح قابوس‌نامه، مرزبان‌بن‌رستم جد مادری عنصرالمعالی کیکاووس‌بن‌اسکندربن‌قابوس‌بن‌وشمگیر است.[۲]

منبعویرایش

  1. تاریخ طبرستان، مولف:ابن اسفندیار، صفحه در چاپهای گوناگون متفاوت است.
  2. قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاوس بن وشمگیر زیاری