دارا یکی از شاهان سلسلهٔ باوندیان طبرستان بوده‌است.

اقوام داراویرایش

پس از مرگ شهریار، چون پسرش قبل از وی درگذشته بود، برادر زاده‌اش دارا به حکومت نشست و ۸سال فرمان راند. ابن اسفندیار همچنین وی را برادر مرزبان بن رستم پریمی، صاحب مرزبان نامه دانسته‌است.[۱]
به تصریح قابوس‌نامه، مرزبان‌بن‌رستم جد مادری عنصرالمعالی کیکاووس‌بن‌اسکندربن‌قابوس‌بن‌وشمگیر است.[۲]

منبعویرایش

  1. تاریخ طبرستان، مولف:ابن اسفندیار، صفحه در چاپهای گوناگون متفاوت است.
  2. قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاوس بن وشمگیر زیاری