دالتون (دهانه)

دالتون یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

دالتون
قطر۶۰ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۸۵° در طلوع آفتاب
نام‌بخشجان دالتون
به افتخارجان دالتون

منابعویرایش