عمق دهانه

عمق دهانه میزان فرو رفتگی دهانه های برخوردی به سمت داخل سطح زمین و دیگر کرات است که بر اثر برخورد ناگهانی شهاب سنگ ها با سطح جامد کره زمین یا کره ماه یا دیگر سیارات به وجود می آید.

طریقه اندازه گیریویرایش

 
اندازه گیری عمق دهانه

نمودار کناری شیوه اندازه گیری را نمایش میدهد : عمق A میزان عمق دهانه از سطح زمین به سمت پایین دهانه را اندازه میگیرد و عمق B میزان عمق دهانه از میانگین دو ارتفاع به سمت انتهای دهانه را اندازه میگیرد.