دانگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است. این واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزءملک است، یعنی وقتی می‌گوییم من مالک یک دانگ از شش دانگ یک خانه و متعلقات آن هستم یعنی مالک کوچک‌ترین اجزاء خانه (یک ششم از کل یک اتاق گرفته تا یک ششم از یک دانه آجر) هر دانگ شامل ۱۶ سهم یا حبه می‌باشد به این معنی که یک ملک ۶ دانگ دارای ۹۶ سهم و یا ۹۶ حبه می‌باشد.