باز کردن منو اصلی

دانگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است. این واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزءملک است، یعنی وقتی می‌گوییم من مالک یک دانگ از شش دانگ یک خانه و متعلقات آن هستم یعنی مالک کوچک‌ترین اجزاء خانه (یک ششم از کل یک اتاق گرفته تا یک ششم از یک دانه آجر)