در برخی از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دیگر، عنوان دبیرکل برای اشاره به سِمت رئیس امور اداری و/ یا اجرایی استفاده می‌شود.

پانویس

ویرایش

^ chief administrative officer

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Secretary General," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretary_General&oldid=193964006